http://nbttv.prd.go.th/songkhla

สำนักงาน กศน. จัดประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

          วันนี้ (24 ต.ค.56) ที่โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(กศน.) เป็นประธานประชุมชี้แจง ร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ  2557  โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับการศึกษา  และให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  วัยแรงงานมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน

          โดยนโยบายเร่งด่วนในปี 2557 ประกอบด้วย การส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของคนไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้/  เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาจัดระบบการศึกษา /ยกระดับการศึกษาด้านอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพในการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ระบบการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/  ร่วมทั้งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อการเข้าสู่การอาชีวศึกษา/ การตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอ และ กศน.เขต../